ലേഖകനെ കുറിച്ചു്  …

ഉള്ളടക്കം

 

രണ്ടു വാക്കു്  …

ഫിലിപ്പ്  ഈപ്പൻ ഒരു ക്രിസ്‍തു ശിഷ്യനാണ്. ലോകം കണ്ടതിലേക്കും ഏറ്റവും അതുല്യനായ യേശുവിനെ കുറിച്ചു്  എല്ലാ മനുഷ്യരും അറിയണം എന്നും ആ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഓരോരുത്തരും യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുകയോ തള്ളുകയോ ചെയ്യണം എന്നു്  താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആരും അറിയാതെ പോകരുതു്.

പരിസ്ഥിതി ശാസ്‍ത്രത്തിലും ക്രിസ്‍തീയ വേദശാസ്‍ത്രത്തിലും ഉന്നത വിദ്യാഭാസമുള്ള ഫിലിപ്പ്  ശാസ്‍ത്രീയ ഗവേഷകൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രേഷിത ദൗത്യം തിരഞ്ഞെടുത്തു. വിദ്യസമ്പന്നരായ അനേക ചെറുപ്പക്കാർ തന്നിലൂടെ യേശുവിനെ അറിയുവാൻ ഇടവന്നു. ഇൻഡ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലെ കെനിയയിലും സഭാ ശുഷ്രൂഷ നിൎവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വേദ വിദ്യാൎത്ഥികളെയും ശുഷ്രൂഷകരെയും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു.

ഭാൎയ്യ ഡോ. ജെസ്സിമോൾ. അവൎക്കു്  മൂന്നു പുത്രന്മാരും ഒരു പുത്രിയുമുണ്ട്.

 

ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു …

 

ഞങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങൾ …

ഈ മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ തിരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ താത്പൎയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ മൂല്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും എത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും.

1. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം


2. മാനവ കുടുംബത്തിന്റെ ഐക്യം


3. ലിംഗ ഭേദം


4. ഏകഭാൎയ്യ-ഏകഭൎത്താവു്  അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭിന്നലിംഗ വിവാഹത്തിന്റെ സ്ഥിരതയും വിശുദ്ധിയും


5. ജീവൻ പരിപാവനമായ ദാനമാണു്


6. മനുഷ്യന്റെ മൂല്യം


7. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നല്ലതെന്നു ദൈവം പറഞ്ഞു


8. അഹിംസയുടെ പാത


9. അധ്വാനത്തിന്റെ അന്തസ്സ്


10. പങ്കുവെക്കലും കൊടുക്കലും


11. അനിശ്ചിതമായ നാളെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ ജീവിതവും

 


Tweet

 

Twitter YouTube PayTM PayPal

 

BACK |  TOP |  INDEX |  HOME
ABOUT |  CONTACT |  SUPPORT |  SITE MAP |